پایان تولید محتوای رشته تفسیر و علوم قرآن؛ سطح دو

کد مطلب : 1124
تعداد بازدید : 669
1403/01/17
ضبط و تولید محتوای رشته سطح دوعلوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن به پایان رسید. سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می­شوند. سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می­شوند. ضرورت ایجاد گرایش: اهمیت فوق العادة معارف تفسیری و قرآنی به عنوان مهم ترین و اصیل ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام؛ رسالت حوزة علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم؛ نیازاجتماع و امت اسلامی به شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم.
 پایان تولید محتوای رشته تفسیر و علوم قرآن؛ سطح دو

ضبط و تولید رشته سطح دوعلوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن به پایان رسید. سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می‌پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می­شوند.

کلیات و برنامة درسی سطح دوعلوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن

مادة 1.عنوان

عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن است.

مادة 2.تعریف

سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می‌پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می­شوند.

مادة 3.اهداف

 1. شناخت و تبیین معارف و مضامین قرآن کریم و ایجاد توان بهره‌گیری از آن؛
 2. شناخت مفاهیم و مسائل مهمدانش تفسیر و علوم قرآن؛
 3. آماده‌سازی طلاب جهت فعالیت‌های قرآنی؛
 4. ایجاد توان تحقیق در حد جمع‌آوری، تتبع و جمع‌بندی مطالب در زمینة معارف قرآنی؛
 5. ایجاد توان پاسخگویی به پرسش‌های عمومی در حوزة دانش تفسیر و علوم قرآن؛
 6. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به مقاطع تخصصی؛
 7. شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی و آشنایی با روش‌های استنباط فقهی؛
 8. ایجاد توان استفاده از متون و منابع مهم فقهی، اصولی، تفسیری و علوم قرآنی و شناخت آنها.

مادة4. سیاست‌ها

 1. اهتمام به ایجاد زمینة تعالی اخلاقی، معنوی و اعتقادی طلاب؛
 2. زمینه‌سازی جهت اعتماد به نفس طلاب، در مسائل علمی ـ پژوهشی؛
 3. تأکید بر آموزش‌های پژوهش‌گرا؛
 4. توجه به نیازهای جامعه و کاربردی کردن آموزش؛
 5. تکیه بر آموزش موضوعات اصلی دانش تفسیر و علوم قرآن؛
 6. تأکید بر بهره­گیری از ابزارهای نوین و روش­های کارآمد آموزشی ـ پژوهشی؛
 7. اهتمام به شناسایی و حمایت از طلاب مستعد؛
 8. اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن.

مادة5.ضرورت ایجاد گرایش

 1. اهمیت فوق‌العادة معارف تفسیری و قرآنی به عنوان مهم‌ترین و اصیل‌ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام؛
 2. رسالت حوزة علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن‌شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم؛
 3. نیازاجتماع و امت اسلامی به شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم.

مادة6.نظام آموزشی

نظام آموزشی این گرایش به صورت نیم‌سالی، درسی و حضوری است و بدون احتساب زمان تحقیق پایانی، در هفت نیم‌سال ارائه می‌شود.

تبصره:حداکثر مدت تحصیل در موارد اضطراری، بدون احتساب زمان تحقیق پایانی نه نیم‌سال است.

مادة7.شرایط پذیرش

 1. احراز صلاحیت­های عمومی و اخلاقی، بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب؛
 2. دارا بودن مدرک علمی سطح یک؛
 3. موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبة علمی.


 

 

مادة8.عناوین و مشخصات کلی دروس

 

 

ردیف

عنوان

ساعت

1

دروس عمومی

1616

2

دروس گرایشی

736

جمع کل

2352

 

مادة9.عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

 1. دروس مشترک

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

 •  

فقه

720

شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامة مرکز مدیریت در سطح دو (از ابتدای مکاسب، تا القول فی ماهیةالعیب)

 •  

اصول

560

شناخت استدلالی مسائل مهم اصول، طبق برنامة مرکز مدیریت در سطح دو (تمام رسائل و جلد اول کفایةالاصولتا اول المقصد الثانی فی‌النواهی)

 •  

کلام اسلامی

64

شناخت استدلالی مسائل مهم و چالشی خداشناسی، نبوت و امامت، با توجه به منابع و متون اصلی کلام اسلامی و ایجاد توان لازم برای پاسخ به مسائل و شبهات اصلی آن

 •  

فلسفة اسلامی

64

شناخت استدلالی مسائل اساسی و چالشی فلسفة اسلامی

 •  

رجال و درایه

32

شناخت تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم کاربردی و نکات تخصصی رجال و درایه، همراه با معرفی منابع مهم (مکتوب و نرم‌افزاری) رجال و درایه

 •  

تاریخ معاصر

32

بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران

 •  

روش تحقیق

32+16

نظری عملی

آشنایی با روش‌های عمومی پژوهش و کیفیت بهره‌برداری از منابع

 •  

زبان انگلیسی عمومی 1 و 2

32+64

نظری عملی

ایجاد توان درک مطلب و ترجمة متون سادة انگلیسی

جمع

1616

 

 

 

 1. دروس گرایشی

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

 •  

آشنایی با قرآن کریم 1 و 2

128

آشنایی با محتوا و مضامین قرآن کریم از اول تا آخر، به صورت ترتیبی با حذف مطالب تکراری

 •  

تفسیر ترتیبی 1

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات جزء اول قرآن کریم و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الکاشف مغنیه

 •  

تفسیر ترتیبی 2

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 142 بقره تا 20 آل‌عمران و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الصافی

 •  

تفسیر ترتیبی 3

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 20 آل‌عمران تا 7 نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الکشّاف

 •  

تفسیر ترتیبی 4

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 7 تا 67 نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر التبیان

 •  

تفسیر ترتیبی 5

64

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 67 تا آخر سورة نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر المیزان

 •  

تفسیر موضوعی 1 (خداشناسی)

32

شناخت خدا، صفات و مراتب توحید، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی

 •  

تفسیر موضوعی 2 ( نبوت)

32

آشنایی با مباحث نبوت عامه (ویژگی‌ها، وظایف و اختیارات، آثار و فوائد) و نبوت خاصه (جهان‌شمولی، حقانیت و خاتمیت دین اسلام) از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی

 •  

تفسیر موضوعی 3 (انسان‌شناسی و معاد)

32

شناخت حقیقت مرگ، عالم برزخ و قیامت و ویژگی‌های آن، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی

 •  

تاریخ و علوم قرآن

32

شناخت اصطلاحات و مباحث مهم علوم قرآن و شناخت چگونگی جمع‌آوری، تدوین و سیر تطور قرآن کریم

 •  

تاریخ تفسیر و مفسران

32

شناخت سیر تطور تفسیر از عهد رسالت تاکنون، همراه با معرفی مهم‌ترین مفسران و تفاسیر شیعه و اهل‌سنت

 •  

مبانی و قواعد تفسیری

32

شناخت مبانی، اصول، قواعد، ضوابط و مراحل تفسیر صحیح قرآن کریم

 •  

بلاغت قرآن

32

شناخت فصاحت، بلاغت، آرایه‌های ادبی و زیبایی‌های گفتاری آیات قرآن کریم

 •  

تجزیه و ترکیب قرآن 1 و 2

32+16

نظری عملی

افزایش توان تطبیق قواعد صرف و نحو بر آیات قرآن کریم، به منظور فهم دقیق آیات، با تأکید بر غریب آیات القرآن

 •  

مفردات قرآن

32

شناخت معنا و صیغة برخی واژه‌های مهم و رایج در قرآن کریم، همراه با معرفی منابع آن

 •  

تجوید قرآن کریم

32+16

نظری عملی

آشنایی با علم تجوید و ایجاد توان روان‌خوانی و زیباخوانی قرآن کریم

 •  

تحقیق پایانی

32+32 عملی

ارائة پژوهشی جامع، در یکی از موضوعات تفسیر و علوم قرآن در حد تتبع، جمع‌آوری و جمع‌بندی اقوال

جمع

736

 

 
 

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha