برگزاری چهل و چهار 44 دوره آموزشی به زبان انگلیسی

به اطلاع کلیه خواهران و برادران؛ طلاب و دانشجویان و اساتید محترم حوزه و دانشگاه می رساند 44 دوره کوتاه مدت آموزشی به زبان انگلیسی برگزار می گردد: 1- منطق قدیم 2- منطق جدید 3- شیعه در اسلام 4- اخلاق در اسلام 5- شیعه و عقل گرایی 6- اندیشه اسلامی 7- جریان های فکری معاصر شیعه 8- متون عربی تخصصی 9- تاریخ امامان شیعه 10- اصول فقه 11- مفهوم و پیدایش تشیع 12- تاریخ حدیث شیعه 13- منابع تفکر شیعه 14- تاریخ اسلام در سده های نخستین 15- آشنایی با میراث علمی اهل البیت 16- علوم حدیث 17- اندیشه های سیاسی امامیه 18- فرق شیعه 19- قیام در عصر صادقین 20- آموزه های اخلاقی امامیه 21- آموزه های اعتقادی امامیه 22- مأخذشناسی امام صادق (ع) 23- کلیات عرفان اسلامی 24- شاگردان و راویان امام صادق (ع) 25- شیعه و علوم قرآنی 26- امام صادق (ع) در منابع اهل سنت 27- امام صادق (ع) و دیگر فرق شیعه 28- جریان شناسی اصحاب امام صادق (ع) 29- امام صادق (ع) در منابع حدیثی امامیه 30- امام صادق (ع) در منابع دیگر فرق شیعه 31- میراث فقهی و اصولی امام صادق (ع) 32- میراث کلامی امام صادق (ع)

1403/01/17
1832
22

پایان تولید محتوای رشته مدرسی ادبیات عرب؛ سطح سه

ضبط و تدوین و تولید تمام واحد های درسی رشته سطح سه مدرسی ادبیات عرب به پایان رسید. سطح سه مدرّسی ادبیات عرب، یکی از رشته های تربیت مدرّس حوزة علمیه است، که در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، مهارت ها و روش های پیشرفتة تدریس متون ادبی، توانایی تدریس و تحقیق در زمینة موضوعات مرتبط با رشتة فوق را پیدا می کنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامة سطح سه مدرّسی ادبیات عرب و مجوز تدریس آن می شوند. اهداف رشته مدرّسی ادبیات عرب شناخت مبانی علمی تدریس و مهارت های آن؛ ارتقاء توان انتقال و تفهیم دانش های حوزوی بر اساس استانداردهای علمی؛ تأمین استاد جهت تدریس دروس ادبیات عرب؛ شناخت منابع، متون و آشنایی با تاریخ و ادوار ادبیات عرب؛ تقویت توان پاسخگویی به پرسش های مرتبط با موضوع تدریس؛ تربیت طلاب مستعد جهت شرکت در سطوح بالاتر؛ شناخت استدلالی و عمیق مسائل فقهی و اصولی، و آشنایی با روش های استنباط فقهی؛ ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینة فقه و اصول؛ ایجاد توان استفاده از منابع فقهی و اصولی.

1403/01/17
1351
2

پایان تولید محتوای رشته مسائل جدید کلامی؛ سطح سه

تولید رشته مسائل جدید کلامی؛ سطح سه به پایان رسید. سطح سه کلام اسلامی با گرایش مسائل جدید کلامی، دومین مقطع از کلام اسلامی است که در آن طلاب علاوه بر شناخت استدلالی مبانی و مسائل اعتقادی تشیّع در پرتو عقل، قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام، اشتراکات و افتراقات مبانی و مسائل جدید کلامی را مطابق آموزه های اسلامی، به صورت استدلالی می آموزند و توانایی دفاع از اعتقادات اصیل اسلامی و پاسخ گویی به نیازهای مربوط به توان تحقیق در حدّ تحلیل و بررسی تطبیقی و تدریس آن را پیدا می کنند و در پایان، موفق به دریافت دانش نامه سطح سه کلام اسلامی در این گرایش می شوند. آشنایی بیشتر با مباحث خداشناسی (ذات، صفات فعلیه و ذاتیه، مراتب فعل الهی)، نبوت (ضرورت، ویژگی ها، وظایف و اختیارات، نبوت و خاتمیت پیامبر اکرم9) و معاد (حقیقت مرگ، عالم برزخ، قیامت و ویژگی های آن) و آشنایی با علم کلام (فرق آن با فلسفه و علوم دیگر)، موضوع، غایت و مبانی آن، تبیین حجیت روش های عقلی و نقلی و شرایط آن ها و آشنایی با سیر تکوین و تطوّر علم کلام، مشرب های کلامی، متکلمین بزرگ، منابع و مأخذ مهم کلامی و ...

1403/01/17
1213
11

پایان تولید محتوای رشته تفسیر و علوم قرآن؛ سطح دو

ضبط و تولید محتوای رشته سطح دوعلوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن به پایان رسید. سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می­شوند. سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می­شوند. ضرورت ایجاد گرایش: اهمیت فوق العادة معارف تفسیری و قرآنی به عنوان مهم ترین و اصیل ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام؛ رسالت حوزة علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم؛ نیازاجتماع و امت اسلامی به شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم.

1403/01/17
668
0